Co je AMS?
* Ověří stav pozemků pomocí družic Sentinel * Má sloužit jako nástroj pro prevenci chyb v žádosti * Nový komunikační nástroj mezi žadateli a SZIF * Zpřístupnění dat z družic žadatelům * A v neposlední řadě využití moderních technologiíZákladní principy AMS
Využití nových technologií i v oblasti zemědělství je jedním z nástrojů k dosažení cílů nové společné zemědělské politiky, které prosazuje Evropská komise. Družice Sentinel v současnosti poskytují velké množství volně dostupných dat o stavu zemského povrchu, a to téměř v reálném čase. Díky tomu je možné zavést moderní systém monitoringu (AMS), který bude flexibilnější a efektivnější, než ten stávající.JAK FUNGUJE AMS?
* Vyhodnocení výsledků je prováděno v různých časových intervalech, které jsou stanoveny pro každou podmínku zvlášť. * Veškeré informace monitoringu pomocí systému AMS budou na Portálu farmáře SZIF. * Zveřejňované výsledky jsou pravidelně aktualizovány. * Žadatel může na výsledky reagovat průběžně. * Novinkou je možnost využití geotagované fotografie k doložení důkazů plnění podmínky.PRINCIP VYHODNOCENÍ AMS
Proces vyhodnocení, zda byla podmínka na pozemku splněna, probíhá v následujících krocích:
Vyhodnocení družicových dat bude prováděno externí službou. Jejím úkolem bude zajistit základní zpracování snímků a výpočet ukazatelů, které poskytují informace o stavu monitorovaných pozemků. Například u podmínky seče na travním porostu nám tato služba zašle údaj, ve kterém intervalu byla seč provedena. Zjištění, zda byl dodržen správný termín seče, je provedeno až na straně SZIF v následném kroku.
Výpočet stavu plnění podmínky navazuje na vyhodnocení družicových dat externí službou. Tato funkčnost automaticky vyhodnocuje dodané výsledky, a to na základě pravidel definovaných tzv. monitorovacím scénářem. Monitorovací scénář je v systému AMS stanoven zvlášť pro každou podmínku i konkrétní pozemek. Například u podmínky splnění seče, může mít každý pozemek jiný termín seče, který vyplývá z údajů v LPIS (nadstavbový management) nebo je posunut ze strany Orgánu ochrany přírody.
Četnost a intervaly pro zasílání výsledku k jednotlivým podmínkám se liší dle konkrétní podmínky. Nové výsledky z družicových dat SZIF obdrží zpravidla každé 2 týdny.

SEMAFOR
Průběh výsledků monitoringu pomocí systému AMS bude mít žadatel k dispozici na Portálu farmáře SZIF v tzv. Scoreboardu (elektronické nástěnce) po celou dobu administrace. Pro vyhodnocování výsledků byla zvolena jednoduchá symbolika semaforu, která žadateli jasně definuje, jak monitoring probíhá a v jaké fázi je. Zelený semafor značí splnění podmínky, červený semafor nesplnění podmínky a žlutý semafor se použije tehdy, kdy nelze o splnění či nesplnění podmínky zatím rozhodnout. Nad rámec barev semaforu se bude používat ještě šedá barva. Ta bude symbolizovat, že monitoring ještě neproběhl, anebo pozemky nelze monitorovat. Tato situace může nastat v různých případech, nejčastěji u příliš malých pozemků či pozemků s nepravidelnými tvary, případně může vadit oblačnost na snímcích.
Princip semaforu se využívá ke každému pozemku a každé konkrétní podmínce zvlášť. Vzhledem k tomu, že AMS bude probíhat kontinuálně, bude barva semaforu vždy aktualizována tak, aby odpovídala momentálně známému stavu pozemku. Záleží na druhu podmínky, jak často a jakým směrem se semafor může měnit. U podmínek stanovených ke konkrétnímu datu (například plnění seče) se zelený semafor již nemůže změnit na červený (nesplnění podmínky). Naopak u podmínek, které jsou kontrolovány po celou dobu závazku (například změna kultury) se semafor může měnit oběma směry.

UPOZORNĚNÍ ŽADATELE
V některých případech se budou žadateli zasílat upozornění. Cílem těchto upozornění je, připomenout žadateli, že se pro danou podmínku blíží termín plnění, ale dle výsledku monitoringu AMS není podmínka ještě splněna.

NÁSLEDNÉ AKTIVITY
V případě, kdy je pozemek na semaforu označen jako žlutý, je nutné provést tzv. následné aktivity, které ověří plnění podmínky. Podle výsledku bude pozemek na Portálu farmáře SZIF na Scoreboardu označen jako červený nebo zelený. Následnou aktivitu k ověření splnění podmínky provede v některých případech sám SZIF (např. pomocí jiných leteckých snímků, kontrolou v terénu aj.), v jiných případech bude kontaktován žadatel s žádostí o spolupráci.
Nejčastěji bude žadatel požádán o zaslání geotagované fotografie. Pro pořizování a odesílání geotagovaných fotografií bude vytvořena speciální aplikace, která bude zdarma ke stažení.
Cílem provádění následných aktivit je mít všechny pozemky u všech monitorovaných podmínek označené jako červené nebo zelené.

MOŽNOST REAGOVAT NA VÝSLEDKY AMS
Žadatel má možnost na stav výsledků na Scoreboardu respektive na obdržené Předběžné výsledky reagovat a předejít tak případným sankcím za nesplnění podmínky.
Podrobnější informace, jak může žadatel reagovat na žluté a červené pozemky, jsou uvedené v kapitole Komunikace se žadateli<www.szif.cz/cs/ams-komunikace>.

UKONČENÍ PROCESU MONITORINGU AMS
Ve chvíli, kdy jsou na semaforu všechny pozemky žadatele červené nebo zelené (již nejsou žádné žluté), jsou žadateli zaslány předběžné výsledky monitoringu pomocí systému AMS. Do stanoveného termínu může žadatel ještě reagovat na uvedené výsledky, pak jsou považovány za konečné a předány dále do administrace k výslednému vyhodnocení žádosti a následnému vydání rozhodnutí.

Ukázka procesu na podmínce provedení seče do 31. 7. ZDE<www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnepub%2F1613984474867%2F1673268140567.pdf>
<cmszp.cz/content/uploads/2023/05/AMS-SE%C4%8C.png>

KOMUNIKACE SE ŽADATELI
Efektivně nastavená a správně fungující vzájemná komunikace mezi SZIF a žadatelem je jedním ze základních předpokladů k úspěšnému fungování monitoringu pomocí systému AMS.

KDE A CO SE ŽADATEL DOZVÍ
Komunikace mezi žadatelem a SZIF bude probíhat pomocí Portálu AMS, Portálu farmáře SZIF, mobilní aplikace, datové schránky, notifikačních e-mailů atd.
Scoreboard – tabulka s výsledky
Průběh výsledků monitoringu bude mít žadatel k dispozici na Portálu AMS ve Scoreboardu (elektronické nástěnce).
V této tabulce bude u každého pozemku uveden status plnění monitorované podmínky vyznačen semaforem. Žadatel se tak dozví, zda je podmínka na pozemku již splněna (zelená), není splněna (červená) nebo data z družic neposkytují jednoznačné výsledky (žlutá). Z tabulky bude také možné vyčíst, u kterých pozemků monitoring ještě probíhá a barva semaforu se bude ještě měnit.
Tabulka bude propojena s mapovým oknem, kde si žadatel může prohlédnout družicové snímky svých pozemků, a to až dva roky zpětně. Náročnější uživatel si může zobrazit i růstové indexy umožňující sledovat změny na pozemku (například NDVI index pro detekování sečí). Získané informace pak může použít pro tvorbu vlastních analýz.
Další informace v tabulce se týká geotagovaných fotografií (GTfoto) a je provázána s příslušnou mobilní aplikací. Je zde uvedeno, zda je k pozemku požadována fotografie k ověření splnění podmínky nebo již byla fotografie vytvořena.
Změnová žádost
Vstup do předtiskové aplikace, kde si žadatel bude moci vytvořit změnovou žádost a pozemek upravit či stáhnout ze žádosti, je možný přímo ze Scoreboardu. Základní principy vytváření změnových žádostí budou stejné jako doposud. Data ze Scoreboradu a mapového okna by měla poskytnout žadateli přehledné informace a podklady pro tvorbu změnové žádosti.
Upozornění žadateli
Systém včasných upozornění má sloužit jako efektivní nástroj prevence. Proto mu SZIF věnuje zvláštní pozornost a bude je zasílat žadatelům v případech, kdy to bude alespoň trochu přínosné.
Jejich posláním je upozornit žadatele na pozemky, na kterých monitoring pomocí systému AMS doposud nedetekoval splnění podmínky, ačkoliv se již blíží termín plnění. Zároveň bude žadatel informován o tom, co má učinit za kroky, aby podmínka byla splněna (například provedení seče do daného termínu). Upozornění se bude zobrazovat automaticky na Portálu farmáře a zároveň bude zasílán žadateli e-mailem.
Žádost o spolupráci
V případě, že je pozemek na semaforu označen jako žlutý, je nutné provést tzv. následné aktivity, které ověří plnění podmínky. Systém, či pracovník SZIF rozhodne, zda je zajistí sám SZIF (např. jiné letecké snímky nebo kontrola v terénu) nebo bude žadateli zaslána Žádost o spolupráci.
Žádost o spolupráci bude zobrazena na Scoreboardu u jednotlivých pozemků. Nejčastěji se bude jednat o požadavek na vytvoření geotagované fotografie. Tento požadavek je provázán s aplikací pro pořizování geotagovaných snímků a zároveň bude zaslán žadateli e-mailem.
Dokument s předběžnými výsledky
Po ukončení monitoringu AMS se automaticky generuje dokument s předběžnými výsledky pro jednotlivé dotační opatření/titul. Tento dokument bude zaslán žadateli buď do datové schránky, nebo prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. Žadatel zároveň obdrží notifikaci do e-mailu.
Kromě informace o výsledku monitoringu pomocí systému AMS na jednotlivých pozemcích pro daný dotační titul/tituly bude dokument obsahovat také poučení o tom, jak a do kdy může žadatel reagovat na případné nesplnění podmínky (červené semafory).
Notifikační zprávy
V průběhu administrace budou žadateli zasílány tzv. notifikační zprávy. Jedná se informační zprávy, kdy se nepředpokládá žádná reakce od žadatele.
Jedná se převážně o upozornění na skutečnost, že byla změněna barva semaforu, byly vyhotoveny předběžné výsledky monitoringu pomocí systému AMS, žadateli byl přidělen požadavek na pořízení GTfoto atd.

KDY ZAČÍT KOMUNIKOVAT
SZIF očekává od žadatele aktivní komunikaci ve chvíli, kdy jsou některé pozemky označeny červeně (nesplnění podmínky) nebo žlutě (data z družic neposkytují jednoznačný výsledek).
Žadatel má možnost komunikovat se SZIF na základě své vlastní inciativy, jindy je o spolupráci požádán. V případě, že žadatel iniciuje komunikaci sám a nečeká na požádání SZIF, mohou být některé procesy monitoringu pomocí systému AMS urychleny.
Žlutý pozemek
Žadateli bude zaslána žádost o spolupráci, v níž bude požádán o doložení stavu pozemku například pomocí geotagované fotografie. Tento požadavek bude automaticky provázán s příslušnou aplikací na pořízení geotagovaných fotografií. Ve specifických případech může být po žadateli požadováno i doložení jiného dokumentu, který potvrdí splnění příslušné podmínky, a to opět prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. V případě, že žadatel na žádost o spolupráci nebude reagovat, nehrozí mu žádná sankce a SZIF ověří podmínku jiným způsobem (například návštěvou v terénu).
Červený pozemek
Žadateli bude zaslán dokument s předběžnými výsledky. Stane se tak ve chvíli, kdy jsou všechny jeho pozemky v rámci daného opatření/titulu červené či zelené. Dle informací v dokumentu může žadatel reagovat a provést kroky k nápravě u pozemků označených červeně. Buď doloží důkazy o plnění podmínky (například geotagovanou fotografii) anebo daný pozemek změní či stáhne ze žádosti, aniž by mu za to byly uděleny sankce. Žadateli bude stanoveno datum, do kdy může nápravu provést.

Komunikace AMS

•••••••••
* Hlavním kanálem pro komunikaci je Portál farmáře SZIF, kde jsou všechny informace v tzv. Scoreboardu (elektronické nástěnce), včetně interaktivního mapového okna. * V případech, kde je to možné a přínosné, budou žadatelům zasílány upozornění na plnění podmínky. * Pro zasílání geotagovaných fotografií bude k dispozici aplikace, provázaná se Scoreboardem a mapovým oknem. * Komunikaci a spolupráci může iniciovat sám žadatel, nebo je požádán o spolupráci ze strany SZIF. * Vzájemná komunikace účinně pomáhá předejít sankcím.
Zdroj: SZIF